Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1 [Informacje o Sprzedawcy]
 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem https://kinka.com.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet eBooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „eBookami”, oraz produktów fizycznych zwanych dalej „Produktami fizycznymi”. Przez eBooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia zamówienia na eBooki na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajdują się eBooki lub produkty fizyczne Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 4. Właścicielem Sklepu jest Karolina Wilk, zamieszkała w Karchów 41, 47-270 Gościęcin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KINKA Karolina Wilk” z siedzibą w Karchowie 41, 47-270 Gościęcin, NIP 7492071824, nr tel.  881306206 zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowiczki pod nr. ewidencyjnym 7492071824, REGON 161612801
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną: sklep@kinka.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2 [eBooki]
 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem informacjami o eBooku, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, treścią, autorem, tematyką, liczbą stron oraz przeznaczeniem. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. eBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF;
 • 3 [Korzystanie ze Sklepu]
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
 2. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
 3. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 4. W przypadku dokonania zakupu imię oraz adres e-mail Kupującego zostają zachowane i uzyskuje on status „Klienta”.
 1. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 2. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach, nowych produktach fizycznych, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.
 • 4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]
 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
  1. dostęp do internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies

– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

  1. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  2. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 1. Warunkiem korzystania z eBooków jest:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie  PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader) w wersji nie  niższej niż 5.0;
  2. w przypadku, gdy eBook zawiera też pliki MP3 – posiadanie programu  odtwarzającego MP3;

oraz umiejętność korzystania z tych programów.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.
 • 5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu]
 1. eBooki i książki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do eBooków przysługują Sprzedawcy.
 3. Kupno eBooka nie przyznaje Kupującemu autorskich praw majątkowych ani osobistych do eBook.  (tj. wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza „książki” – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem).
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).
  2. Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 1. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻ

 • 6 [Zaproszenie do negocjacji]
 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy eBooków, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany eBooków oraz cen eBooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • 7 [Złożenie zamówienia]
 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go eBook lub produkt fizyczny, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 1. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, eBooka w tym zamówieniu wskazanego.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 2. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. W e-mailu zawarte jest podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 • 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]
 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.
 • 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny]
 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Cenę w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy 24, przelew tradycyjny oraz blik.
 3. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Kupujący może dokonać zapłaty za produkty tylko z wykorzystaniem systemu Przelewy24. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayU SA znajdujący się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 5. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 6. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.
 7. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 3 dni od dnia zawarcia umowy wysyłał na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

 

 • 10 [Realizacja zamówienia]
 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu. Na tej stronie uwidocznione są wszystkie eBooki zakupione przez Kupującego. Przy każdym tytule podany jest indywidualny link do pobrania danego eBooka, zwany dalej „Linkiem”.
 2. Link jest aktywny tylko przez 28 dni od momentu pierwszego kliknięcia w niego. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym eBookiem w ciągu podanego czasu liczonego od momentu kliknięcia w ten Link.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym eBookiem w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony eBook jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.
 5. Po pobraniu pliku z zakupionym eBookiem Link staje się nieaktywny, a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy eBook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.
 6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 7. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w § 5 ust. 6.
 8. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie produkty fizyczne oraz eBooki, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.
 9. Z uwagi na to, że produkty fizyczne i eBooki traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości eBooków nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczące produktów fizycznych) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.
 10. Zamówienie na produkty fizyczne zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego produktu plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 11. Cena produktu fizycznego wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru (10 zł w przypadku dostawy do Paczkomatu InPost lub 10,00 zł w przypadku dostawy kurierem InPost) Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Polski.
 12. Koszt dostawy nie jest doliczany do eBooków.

 

 • 11 [Faktura]
 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania  zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku,  chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: sklep@kinka.com.pl

 

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

 • 12 [Prawo odstąpienia od umowy zakupu eBooka]
 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pobrania przez Kupującego eBooka (umowne prawo odstąpienia).
 2. Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6).
 3. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego eBooka, ze wszelkich nośników, w szczególności:
  a. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.
  b. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 4. Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż  wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu eBooków po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.
 6. Bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1-5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5, tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma eBook).
 • 13 [Prawo odstąpienia od umowy produktu fizycznego]
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania produktu fizycznego i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupione produkty fizyczne. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamó
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę produktu fizycznego oraz koszty wysyłki produktu fizycznego do odbiorcy.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Klient płaci za odesłanie produktu fizycznego do Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Reklamację proszę złożyć za pomocą poczty elektronicznej sklep@kinka.com.pl lub pisemnie na adres KINKA Karolina Wilk, Karchów 41, 47-270 Gościęcin.

  W wiadomości proszę zawrzeć następujące informacje:
  – okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz,
  – danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  Podane informacje są zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji.

 6. Ilekroć w niniejszym paragrafie Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.
 • 14 [Niezgodność eBooka z umową. Postępowanie reklamacyjne]
 1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji eBooka wyłącznie w przypadku niezgodności eBooka z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność eBooka z umową sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z eBookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.
 3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”).
 1. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 1. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 3. W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy § 12 ust. 3 i 4.
 • 15 [Postępowanie reklamacyjne w przypadku produktów fizycznych]
 1. W przypadku reklamacji produktów fizycznych prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego produktu do Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego produktu fizycznego należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego produktu fizycznego  zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem InPost.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, produkt fizyczny zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zwróci należność za reklamowany towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Sprzedawca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt fizyczny odsyłany jest na koszt Klienta.
 • 16 [Ochrona danych osobowych]
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail.
 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia oraz wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 1. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  4. dobrowolności podania danych.
 2. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.
 3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzanych danych znajdują się pod adresem: https://kinka.com.pl/polityka-prywatnosci/.
 • 17 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]
 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  3. Siły wyższej.
  4. Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
  6. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
  7. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
  8. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  9. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
  10. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 1. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 18 [Postanowienia końcowe]
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: kinka.com.pl/sklep w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: _23.10.2019 roku. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest  konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumenów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa eBook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.
 1. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.11.2021.